Algemene Voorwaarden Ede Marketing

Definities


Evenement: een georganiseerde gebeurtenis van bijvoorbeeld recreatieve, muzikale, culturele, sportieve aard, waarvoor Ede Marketing tickets verkoopt;
Evenementhouder: de natuurlijke of rechtspersoon die het evenement organiseert en daarvoor verantwoordelijk is.
Klant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Ede Marketing een overeenkomst aangaat betrekking hebbend op een evenement.
Ticket: het document dat dient als toegangsbewijs voor een evenement, waaronder ook elektronische tickets.
Overeenkomst: betekent de overeenkomst, inclusief voorwaarden, die ten grondslag ligt aan het kopen van tickets door de klant en de levering hiervan door Ede Marketing.
Ede Marketing: betekent in dit geval Stichting Ede Marketing.
Ticketcounter: betekent Ticketcounter BV, die namens de aanbieder de tickets uit haar systemen verstrekt, betaling organiseert en verifieert en de tickets verstuurt naar de klant.

Artikel 1 - Toepasselijkheid 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Ede Marketing.  

 2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend indien Ede Marketing zich daarmee schriftelijk akkoord heeft verklaard. Ede Marketing behoudt zich het recht  voor om de algemene voorwaarden zonder nader bericht te wijzigen of aan te passen. 

 3. Het herroepingsrecht is niet van toepassing omdat de diensten van Ede Marketing vallen onder de uitzondering die de wet stelt voor reserveringen in het kader van vrijetijdsbesteding.  

 4. Op geschillen met Ede Marketing is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in Arnhem.

Deze voorwaarden, die periodiek geüpdatet kunnen worden, zijn in te zien en te  downloaden via www.bezoek-ede.nl/algemene-voorwaarden. De voorwaarden zijn tevens op te vragen via info@bezoek-ede.nl.

Artikel 2 - Totstandkoming overeenkomst

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn alle aanbiedingen, waaronder ook advertenties en prijslijsten zoals vermeld op de website van Ede Marketing (Bezoek-ede.nl) vrijblijvend.

 2. Ede Marketing / Ticketcounter treedt bij het aanbieden en verkopen van tickets op als bemiddelaar bij de totstandkoming van de overeenkomst tussen de klant en de evenementhouder. Ede Marketing / Ticketcounter is geen partij bij de overeenkomst die tot stand komt door de aankoop van een ticket. De overeenkomst tussen de klant en de evenementhouder komt tot stand nadat de klant via bezoek-ede.nl een of meerdere tickets heeft gekocht. Ticketcounter verschaft de tickets namens de evenementhouder. Op de overeenkomst tussen de klant en de evenementhouder zijn (mogelijk) de eigen algemene voorwaarden van de evenementhouder van toepassing.

 3. De klant dient voordat hij zijn reservering bevestigt altijd te controleren of de juiste tickets zijn gereserveerd. Klant dient bij het maken van de reservering altijd een juist (e-mail)adres te gebruiken. Als wordt getwijfeld aan de juistheid van de gegevens die de klant heeft ingevoerd bij de bestelling, kan Ticketcounter contact met de klant opnemen met behulp van de gegevens die de klant heeft ingevoerd. Als Ticketcounter de klant niet kan bereiken en de gegevens derhalve niet kan controleren, kan Ticketcounter ertoe overgaan de reservering te annuleren en de tickets alsnog te verkopen aan een andere klant. 

 4. Ede Marketing en/of de evenementhouder behouden zich het recht voor om een maximum te stellen aan het aantal te reserveren of kopen tickets. Bij een overschrijding van dit maximum door de klant, is Ede Marketing en/of de evenementhouder gerechtigd om de reservering van de tickets boven het maximum aantal ongedaan te maken of de betreffende tickets ongeldig te maken.

 5. Het herroepingsrecht is van toepassing binnen 14 dagen na aankoop op tickets die op het moment van annulering nog geldig zijn. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op tickets die zijn gekocht voor gebruik op één of meerdere vaste datums en/of op tickets die geldig zijn in een vaste periode van maximaal 14 dagen.

 6. Ede Marketing behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van redenen een aankoop/bestelling te weigeren. 

Artikel 3 - Prijzen en betaling

 1. Alle op de website genoemde ticketprijzen zijn in Euro’s inclusief BTW en zonder andere kosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Promoties en/of kortingsacties zijn niet van toepassing op de tickets.

 2. Alle op de website vermelde prijzen en het aantal beschikbare plaatsen zijn door de evenementhouder bepaald. Ticketcounter is bemiddelaar tussen de evenementhouder en de klant en geen eigenaar van tickets.

 3. Tickets kunnen uitsluitend middels de op de website getoonde betalingsmethoden worden aangeschaft.

 4. Bij weigering van acceptatie van een betaling (bijv. creditcard of Ideal) is Ede Marketing / Ticketcounter daarin geen partij.

 5.  Indien een in eerste instantie geaccepteerde betaling toch blijkt te worden teruggedraaid (geannuleerd door de organisatie van de gekozen betaalmethode) dan kan Ede Marketing / Ticketcounter besluiten de ticket(s) alsnog ongeldig te maken en te annuleren.

 6. Indien de klant de verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, is de klant, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd. Indien de klant na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Ede Marketing de vordering uit handen geven, in welk geval de klant naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten.

Artikel 4 - Levering

 1. Tickets worden uitsluitend als e-Tickets aan de klant verstrekt door Ticketcounter. De klant is verantwoordelijk voor het aanleveren van correcte elektronische (aflever)adressen.

 2. De leveringstermijn bij een elektronische betaling is binnen 30 minuten na ontvangst van de betaling met een maximum van 3 werkdagen.

 3. Na verstrijken van de leveringstermijn heeft de klant het recht de koop te ontbinden en de betaalde bedragen gerestitueerd te krijgen. Hiertoe dient de klant Ticketcounter / Ede Marketing schriftelijk in gebreke te stellen met toevoeging van een restitutieverzoek.

Artikel 5 - Afgelastingen en verplaatsingen

 1. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om na te gaan of een evenement is afgelast of verschoven en wat de nieuwe tijd of locatie zal zijn. Hoewel Ede Marketing / Ticketcounter zal proberen de klant van de situatie op de hoogte te brengen kan Ede Marketing / Ticketcounter niet garanderen dat de klant van de afgelasting op de hoogte gebracht zal worden voor de datum van het evenement. Ede Marketing / Ticketcounter is niet verantwoordelijk voor eventueel gemaakte kosten.

 2. Tickets van verschoven evenementen blijven in de regel geldig voor het vervangende evenement. Voor meer informatie hierover kan de klant contact opnemen met Ede Marketing via 0318-210114. Indien een evenement wordt verschoven naar een andere locatie of datum, kan de evenementhouder voorwaarden stellen aan de vergoeding van de ticketprijs.

 3. Indien een evenement wordt afgelast of verschoven, dan kan de klant de tickets voor dit evenement inleveren conform de regeling zoals bepaald door de evenementhouder. Voor de betreffende voorwaarden verwijzen wij u naar de Algemene Voorwaarden van de evenementhouder. Indien de evenementhouder Ede Marketing verzoekt om de klant de ticketprijs te restitueren, dan zal Ede Marketing dit doen nadat zij de betreffende gelden van de evenementhouder heeft ontvangen.

Artikel 6 - Tickets

 1. De door Ede Marketing / Ticketcounter gedistribueerde tickets blijven eigendom van de evenementhouder en worden aan de klant geleverd onder de voorwaarde dat het zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de evenementhouder en/of Ede Marketing niet is toegestaan het toegangsbewijs te verkopen aan derden of op enige andere wijze op commerciële wijze direct of indirect aan derden te verstrekken, dan wel het toegangsbewijs in commerciële uitingen op welke wijze dan ook aan te bieden of te gebruiken. Bij overtreding van voornoemde voorwaarde is Ede Marketing en/of de evenementhouder gerechtigd dit toegangsbewijs ongeldig te maken en/of de klant een boete op te leggen van € 10.000,-- per overtreding verschuldigd aan de evenementhouder. Houders van ongeldige toegangsbewijzen zal de toegang tot het evenement worden ontzegd, zonder recht op schadevergoeding.

 2. Na ontvangst dient de klant de tickets te controleren, aangezien fouten niet altijd kunnen worden hersteld. Na aanschaf kunnen tickets niet meer geruild of vergoed worden.

 3. Tickets zijn beperkt geldig en zijn voorzien van een geldigheidsdatum of geldigheidsperiode. Na deze datum of periode vervalt het recht op toegang. Tickets worden niet uitbetaald of terugbetaald en de geldigheid van de tickets kan niet worden verlengd of aangepast. 

 4. Ticketcounter is verantwoordelijk voor correcte (bar)codes op de tickets. Indien er bij het verkrijgen van toegang tot het evenement complicaties voordoen zal Ede Marketing uitsluitend als intermediair optreden.

 5. Speciale wensen, zoals het reserveren van rolstoelplaatsen, dienen tijdig en uitdrukkelijk kenbaar te worden gemaakt. Ede Marketing kan geen enkele garantie geven dat aan speciale wensen tegemoet kan worden gekomen. Voor meer informatie hierover kan de klant contact opnemen via 0318-210114.

Artikel 7 - Intellectuele en Industriële Eigendomsrechten

 1. De op het ticket van Ede Marketing rustende industriële en intellectuele eigendomsrechten behoren toe aan Ede Marketing dan wel haar licentiegever. De klant zal zich onthouden van gedragingen waardoor rechten of andere belangen te dier zake van Ede Marketing dan wel haar licentiegever zouden kunnen worden geschaad.

 2. De klant is niet gerechtigd wijzigingen aan het ticket aan te brengen of de gebruikte tekst en logo’s te gebruiken voor andere doeleinden.

 3. Het is de klant niet toegestaan enige aanduiding betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom van het ticket te verwijderen of te wijzigen, danwel enige wijziging aan te brengen in de vorm of enig ander kenmerk van het ticket.

 4. Het is de klant verboden het ticket te vervalsen, te vermenigvuldigen of op enige wijze te reproduceren.

 5. De overeenkomst strekt niet tot de overdracht van enig intellectueel eigendomsrecht van Ede Marketing aan de klant.

Artikel 8 - Privacy

 1. Ede Marketing hanteert een privacybeleid conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming zoals in te zien op www.bezoek-ede.nl/privacystatement.

Artikel 9 - Aansprakelijkheid

 1. Ede Marketing kan niet worden aangemerkt als de organisator ofwel evenementhouder van het evenement en is niet verantwoordelijk voor en verleent geen garantie op de (artistieke) kwaliteit en inhoud van het evenement danwel de gang van zaken in of rond het evenement. Ede Marketing aanvaardt op basis van dit gegeven geen enkele aansprakelijkheid.

 2. In geval van een aan Ede Marketing toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, is de aansprakelijkheid van Ede Marketing in alle gevallen beperkt tot ten hoogste het bedrag dat voor de tickets aan de klant in rekening is gebracht.

 3. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat klant de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Ede Marketing meldt.

 4. Ede Marketing kan op geen enkel moment aansprakelijk worden gehouden voor welke vorm van schade aan of verlies van het ticket hoe dan ook. Bij verlies of diefstal kan de klant geen aanspraak maken op een vervangend ticket of terugbetaling van enige gelden. Ede Marketing is evenmin aansprakelijk voor vertraging of het niet of onjuist afleveren van tickets, indien vertraging of het niet of onjuist afleveren niet kan worden toegerekend aan Ede Marketing.

 5. Ede Marketing aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor door de klant bij derde partijen verkregen tickets. Ede Marketing kan evenmin de echtheid hiervan garanderen.

 6. Ede Marketing kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei schade die de houder van dit toegangsbewijs ondervindt door handelen of nalaten van derden.

 7. Ede Marketing is niet aansprakelijk voor technische storingen van welke aard dan ook, waardoor betalingen niet, niet juist, of niet tijdig kunnen worden verwerkt en/of geautoriseerd.

 8. Ede Marketing is niet aansprakelijk voor annuleringen, afgelastingen, blokkades, wijziging van openingstijden of sluitingen, verplaatsingen of complicaties bij de toegangsverlening tot het evenement. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om zich hierover tijdig en adequaat te informeren.

 9. Ede Marketing is niet aansprakelijk voor de aard en inhoud van het evenement.

 10. Ede Marketing is niet aansprakelijk voor schade, immaterieel, materieel of lichamelijk of op welke wijze dan ook, ten gevolge van een bezoek aan het evenement.

 11. Ede Marketing is niet aansprakelijk voor onvolledige of onjuiste informatie op de website van het evenement.

Artikel 10 - Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Ede Marketing kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt. Zoals, onder andere maar zich niet beperkende tot, brand, stakingen, oorlog, oproer, sabotage, storingen in infrastructuur zoals stakingen van vervoer, overstromingen, stremmingen, storingen in netwerken dan wel in aangesloten apparatuur hierop, daaronder vallende internet, telecommunicatie en bedrijfsnetwerken.

 2. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Ede Marketing in geval van overmacht het recht om de uitvoering van de bestelling van de klant op te schorten, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat Ede Marketing gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Artikel 11 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle overeenkomsten met Ede Marketing is Nederlands recht van toepassing.

 2. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst of de daarop van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

Artikel 12 - Diversen

 1. Het is bij evenementen niet toegestaan de volgende zaken mee te nemen naar de plaats van het evenement: foto-, film- of andere opnameapparatuur, alcoholhoudende dranken, drugs, glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, wapens of enig ander gevaarlijk voorwerp, op straffe van inbeslagname. Verwezen zij voorts naar de algemene voorwaarden van de evenementhouder.

 2. Het is mogelijk dat klanten voorafgaande aan het evenement worden gefouilleerd. Aan degene die zich hieraan niet wenst te onderwerpen kan de toegang worden geweigerd zonder recht op restitutie van enige gelden.

 3. Klanten die te laat bij het evenement arriveren, worden – voor zover mogelijk - toegelaten tijdens geschikte momenten gedurende het evenement. Toegang kan echter niet worden gegarandeerd.

 4. Waar in deze Algemene Voorwaarden Ede Marketing zich verplicht tot het doen van een schriftelijke mededeling, is Ede Marketing gerechtigd deze mededeling langs elektronische weg te doen, zoals maar niet beperkt tot een e-mailbericht.

 5. Kennelijke vergissingen en schrijffouten op de website van Ede Marketing dan wel in offertes, orderbevestigingen, tickets en/of andere bescheiden, binden Ede Marketing niet.

 6. Indien er een situatie ontstaat waarbij er geen toegang is verschaft aan de klant of waarbij er beperkingen in de toegang zijn opgelegd, waardoor het evenement besluit dat de klant recht heeft op restitutie, dan geschiedt zulks onder de regels en voorwaarden van het evenement en is Ede Marketing hierin geen partij.

 7. Deze Algemene Voorwaarden zijn te raadplegen op de website bezoek-ede.nl

 8. Ede Marketing is tijdens kantooruren te bereiken via info@ede-marketing.nl.